Kwaliteit van de Kinderopvang bij Mamaloe

Kindercentrum Mamaloe hecht grote waarde aan de kwaliteit van de kinderopvang. Hiermee dragen wij bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Naast een goede opvang en begeleiding van de kinderen, zoals op andere pagina's beschreven, hechten wij grote waarde aan de veiligheid.

Een kind ontwikkelt zich door zijn grenzen te verkennen en te verleggen. Een kind is nieuwsgierig en wilt alles om zich heen ontdekken. Als kinderen ouder worden, leren ze wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Hierbij is het leren, herhalen en corrigeren een  taak van de pedagogisch medewerker.

Voor de pedagogisch medewerker is het onmogelijk om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten houden en daarom is een veilige omgeving van groot belang.

Veiligheidsmanagement

In een omgeving waar kinderen experimenteren en ontdekken heeft veiligheid een heel dynamisch karakter. Het gedrag van kinderen in relatie tot de omgeving staat dan ook centraal in ons veiligheidsmanagement.

Jaarlijks brengen wij alle mogelijke risico’s in kaart zodat deze tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen kan worden.

Deze veiligheidsrisico inventarisatie (RI&E) wordt jaarlijks gecontroleerd door een inspecteur van de GG&D, dit kan door inzage in de verslaglegging, maar ook door het interviewen van de pedagogisch medewerkers. Het veiligheidsrisico inventarisatieverslag ligt ter inzage op kantoor.

Gezondheidsmanagement

Gezondheid kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Maar over één ding is men het doorgaans eens: naarmate kinderen jonger zijn, zijn ze kwetsbaarder.

Bij kindercentrum Mamaloe staat het beperken van gezondheidsrisico’s centraal. Dit doen we door:

  • overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk te voorkomen
  • het binnen- en buitenmilieu op gezondheidsrisico's te monitoren
  • snelle signalering van een behoefte voor medisch handelen

Jaarlijks wordt er een gezondheidsrisico inventarisatie gedaan om risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

EHBO

Als een kind gewond raakt willen wij de best mogelijke zorg geven die een kind nodig heeft.

Naast het troosten, koelen en pleisters plakken zijn al onze pedagogisch medewerkers opgeleid om degelijk eerste hulp te verlenen.

Jaarlijks wordt de training EHBO voor baby’s en kinderen herhaald en hiermee het certificaat verlengd.

BHV

Kindercentrum Mamaloe heeft een team van bedrijfshulpverlening (BHV). Zij kunnen snel en effectief hulp bieden of incidenten als gevolg van brand en ongevallen beperken.

De bedrijfshulpverlening draagt de zorg over zodra hulpdiensten zoals brandweer, ambulance of politie zijn gearriveerd.

Door continue aanwezigheid van tenminste 1 bedrijfshulpverlener op 30 kinderen, kan in geval van nood eerste hulp verleent worden en zo nodig de locatie gecontroleerd en ontruimd worden. Jaarlijks vindt er met de kinderen een  ontruimingsoefening per locatie plaats.

Het moge duidelijk zijn: met al deze maatregelen bieden wij de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.


Terug van Kwaliteit Kinderopvang naar Kindercentrum Mamaloe