De Oudercommissie van onze kinderopvang

Kindercentrum Mamaloe heeft, zoals iedere kinderopvang, een oudercommssie, met taken en bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd. Wij zijn blij met deze commissie en nemen hun adviezen zeer serieus.

De leden van onze oudercommissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang bezoeken.

Zij bewaken de belangen van de ouders en bevorderen de kwaliteit van de kinderopvang van Mamaloe. De oudercommissie kan dit doen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Mamaloe.

De onderwerpen van advies

De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de volgende onderwerpen:

 • De kwaliteit van de aangeboden opvang, dit kan zijn over het pedagogisch beleid, de groepsbezetting en de kwaliteit van het personeel.
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voeding
 • Beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten
 • Prijswijzigingen
 • Openingstijden
 • Klachtenregeling

Gevraagd of ongevraagd advies, wij nemen het serieus

De ouders zijn zeer betrokken bij de kinderopvang

Mamaloe vraagt de oudercommissie schriftelijk om advies indien er sprake is van wijzigingen in een van de adviesonderwerpen. De oudercommissie heeft doorgaans vier weken de tijd om hierover advies uit te brengen.

Geeft de oudercommissie een negatief advies dan kan Mamaloe dit advies gemotiveerd en beargumenteerd afwijzen. Dit gaat altijd in goed overleg.

Geeft de oudercommissie ongevraagd advies dan is Mamaloe niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal Mamaloe het ongevraagd advies echter bespreken met de oudercommissie en eventueel overnemen of gemotiveerd afwijzen.

Andere taken van de Oudercommissie

Ook vrijwillige taken nemen zij graag op zich

De oudercommissie werkt volgens het 'Reglement voor de oudercommissie van Kindercentrum Mamaloe naar het model van BOinK en de MOgroep' en het 'Huishoudelijk Reglement'.

In het eerste document is onder andere vast gelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de OC, hoe vaak de OC vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.

De oudercommissie heeft onder meer als taken:

 • Als aanspreekpunt van de ouders te fungeren
 • Regelmatig overleg te voeren met de directie over de kwaliteit van de opvang
 • Ondersteuning en inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • Zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

Gezocht oudercommissie ledenKomt jouw foto hierboven?

Bij de oudercommissie is plek voor enthousiaste betrokken ouders!  Wil je de oudercommissie versterken dan kan je je aanmelden op kantoor.


Terug van Oudercommssie kinderopvang naar Kindercentrum Mamaloe